logo

"Nowa struktura właścicielska rafinerii otwiera nowe horyzonty pod kątem rozwoju pracowników, jak i nowych inwestycji. Celem władz spółki wynikającym wprost z nowej strategii jest realizacja naszej wizji, czyli osiągnięcie statusu światowego lidera branży rafineryjnej w zakresie niezawodności, efektywności i bezpieczeństwa" – mówi Adrian Szkudlarski, prezes zarządu Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

Biznes

Aleksandra Grądzka-Walasz: To był chyba niełatwy rok dla Rafinerii Gdańskiej.

Adrian Szkudlarski: Kluczowym wydarzeniem, które miało miejsce na początku roku, było uruchomienie umowy processingowej z dwoma właścicielami. Co prawda firma ma ten etap już za sobą, ale wciąż pamiętam, z jak wieloma wyzwaniami się wiązał: od momentu przyjęcia ropy, przez czas dokładnego rozliczenia produkcji na dwóch procesorów, aż do zorganizowania prac logistycznych związanych z wydaniem produktów.

AGW: Czym właściwie charakteryzuje się rafineria processingowa?
AS: Rafineria Gdańska przerabia obecnie ropę dostarczoną przez tzw. procesorów. Oznacza to w praktyce, że przetwarzamy usługowo powierzoną ropę naftową na produkty. Właścicielem wsadu i produktu w całym łańcuchu są właśnie procesorzy – w tym przypadku dwaj, którzy reprezentują interesy wspólników rafinerii. Nadrzędnym celem jest realizacja założonego planu produkcji. Taką funkcjonalność można określić w pewnym sensie mianem modelu „cost center”. Jednym z kluczowych narzędzi w realizacji założeń operacyjnych są kompetencje pracowników, na które bardzo stawia obecny zarząd. Ten kluczowy kamień milowy, jakim było uruchomienie umowy z procesorami, do którego organizacja przygotowywała się w całym 2022 roku, mamy już zatem za sobą. Teraz czas na kolejne wyzwania.

AGW: Jakie?
AS: Rok 2023 był bardzo istotny dla Rafinerii Gdańskiej pod względem procesu PMI (ang. Post-Merger Integration), czyli integracji po fuzji. W dużej mierze to etap, którego „napędem” jest implementacja umiejętności zarządzania procesem zmiany na wszystkich płaszczyznach. Służy to przede wszystkim realizacji synergii, jak i wdrożeniu nowej kultury organizacyjnej, rewizji obszaru ogólnego governance, efektywnej współpracy i wymiany doświadczeń. Wcześniejsza rafineria, jako „stand-alone company”, nie miała dostępu do pewnych możliwości szybkiego rozwoju. Obecnie zyskaliśmy duży potencjał. Wyzwaniem będzie również strategia Rafinerii Gdańskiej na lata 2023-2027. Budując strategię, określiliśmy wizję Rafinerii Gdańskiej – dążymy do osiągnięcia pozycji światowego lidera branży rafineryjnej w zakresie niezawodności, efektywności i bezpieczeństwa. Kluczowe dla nas obszary strategii to: Doskonałość Operacyjna, Elastyczność, Synergie i Dekarbonizacja. Te obszary budują wartość oraz zapewniają dalszy dynamiczny rozwój rafinerii. Osiągnięcie zamierzonych celów będzie możliwe dzięki kilku obszarom wsparcia: Kapitał Ludzki, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Digitalizacja, Ład Korporacyjny i CSR.

AGW: Wyzwaniem będą też niewątpliwie nowe inwestycje.
AS: Już od jakiegoś czasu na terenie naszej spółki realizowane są duże inwestycje poprawiające dostępność operacyjną oraz elastyczność. Wśród nich wymienić m.in. można: wymianę pieców instalacji odzysku siarki (Clausa), rozbudowę kolejowego nalewaka NB03, budowę nowego komina EC wraz z infrastrukturą odprowadzania spalin oraz wiele innych. W swoim portfolio projektów mamy ich około 80 w fazie rozwoju oraz kilkanaście planowanych na kolejne lata.

AGW: Do tego dochodzą jeszcze aspekty środowiskowe i dostosowanie się do przepisów UE.
AS: Rafineria Gdańska, zaraz po rafinerii w Płocku, jest kluczowym dostawcą paliw na rynku krajowym. Wszystkie duże firmy znają już pakiet przepisów UE – tzw. Fit for 55, który wiąże się z nałożeniem na przemysł niezwykle ambitnych celów, m.in.: redukowane będą uprawnienia w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (System ETS). Świadomość tych zmian pociąga za sobą wyzwania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych przez przemysł – w tym także przez rafinerie na całym świecie. Emisyjność Rafinerii Gdańskiej jest na odpowiednim poziomie. To ważna przewaga, ale też wyzwanie w zakresie dalszej redukcji emisji. Rafineria analizuje różne technologie i scenariusze dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych weryfikując przede wszystkim koszt inwestycji i jej opłacalność. Weryfikujemy możliwość realizacji projektu bezpośredniego wychwytu dwutlenku węgla w procesie wytwarzania wodoru i widzimy, że na dziś inwestycje w takie technologie wymagają dofinansowania, aby możliwa była ich realizacja. Pracujemy nad takimi scenariuszami.

AGW: Wspomniał pan o fuzji Rafinerii Gdańskiej. Jak ocenia pan ten krok z perspektywy czasu?
AS: Nowa struktura właścicielska rafinerii otwiera nowe horyzonty pod kątem rozwoju pracowników, jak i nowych inwestycji. Celem władz spółki wynikającym wprost z nowej strategii jest realizacja naszej wizji, czyli osiągnięcie statusu światowego lidera branży rafineryjnej w zakresie niezawodności, efektywności i bezpieczeństwa. Wśród wyzwań, o których już wspominałem, na najbliższy czas można wymienić np. wdrożenie nowej strategii, która w dużej mierze będzie ukierunkowana na maksymalizację wartości firmy dla właścicieli, poprzez zapewnienie wysokiej dostępności operacyjnej rafinerii oraz na ciągłą poprawę efektywności w obszarze kosztów, przy czym bardzo istotnym zagadnieniem przy wszystkich realizacjach jest bezpieczeństwo osobowe, które dla zarządu jest priorytetem. Uważnie analizowane są także plany inwestycyjne partnerów rafinerii w Gdańsku. Budowa hydrokrakingowego bloku olejowego czy zakończenie prac koncepcyjnych nad petrochemią – te wszystkie inwestycje mają wpływ na bieżącą operacyjną działalność i stanowią dla naszej firmy szansę na jej dalszy rozwój.

Źródło: https://www.kierunekchemia.pl/artykul,101920,adrian-szkudlarski-rafineria-gdanska-na-drodze-nowych-wyzwan.html 

Biuro Komunikacji
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.