logo

 Logo_fundusze 

Realizacja projektu badawczo-rozwojowego „Ekologiczne asfalty”

Przedmiotem projektu jest otrzymanie nawierzchni asfaltowych zdolnych do większej redukcji szerokiego zakresu zanieczyszczeń atmosferycznych w obrębie jezdni między innymi:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego fotokatalizatora, a następnie zastosowanie go do produkcji lepiszcza asfaltowego, spełniającego normy niezbędne do dopuszczenia do wykorzystania w budownictwie drogowym.

Otrzymana nawierzchnia asfaltowa charakteryzować się będzie nie tylko innowacyjną, proekologiczną funkcjonalnością ale również wysoką wytrzymałością przy zachowaniu wszystkich obowiązujących wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

Spółka realizuje projekt „Ekologiczne asfalty”, współfinansowany w ramach działania Projekty B+R przedsiębiorstw, oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Konkurs 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020, Umowa o dofinansowanie POIR.01.01-00-0071/20-00.

Projekt realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Gdańską.

Więcej informacji o Programie oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach: www.poir.gov.pl oraz www.ncbr.gov.pl

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.06.2023
Koszty kwalifikowane projektu: 5 236 857,40 PLN
Wartość otrzymanego dofinansowania: 3 443 715,70PLN
Beneficjent: LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Zgłaszanie nadużyć

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizowanym projektem.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:
a) wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres zglosnaduzycie@ncbr.gov.pl lub
b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.ncbr.gov.pl/o-cenrum/zgłaszanie-nieprawidlowosci/fundusze-strukturalne-ue-2014-2020/