logo

łącząc europę

Terminal przeładunkowy LNG małej skali w Gdańsku oraz usługi bunkrowania 
(projekt CEF – Synergy nr 2016-PL-SA-0011)


Grupa LOTOS S.A
. w konsorcjum z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. analizuje projekt inwestycji budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali, pełniącego rolę bazy przeładunkowej i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw oraz budowy bunkierki z funkcją wytwarzania energii elektrycznej. Grupa LOTOS jest liderem projektu.

Projekt nr 2016-PL-SA-001 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Celem projektu jest analiza możliwości wejścia na nowy perspektywiczny rynek, jakim jest rynek przeładunku i bunkrowania LNG. Realizacja projektu może pozwolić w przyszłości na przeprowadzenie szeregu inwestycji, które zapewnią efekt synergii dla sektorów transportowego i energetycznego.

W ramach projektu, Grupa LOTOS i GAZ-SYSTEM są odpowiedzialne za współpracę dotyczącą budowania wspólnych kompetencji i transferu wiedzy (Zadanie 1) oraz za realizację studium wykonalności pt. „Projektowanie, budowa, właścicielstwo i eksploatacja innowacyjnych bunkierek LNG z opcją świadczenia usług generacji energii elektrycznej na potrzeby portów, z wykorzystaniem niskoemisyjnego generatora energii elektrycznej oraz silników dual/ triple fuel” (Zadanie 2).

Grupa LOTOS odpowiedzialna jest za wykonanie wstępnego studium wykonalności budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali – baza przeładunkowa bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw (Zadanie 3), oraz studium wykonalności budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali – baza przeładunkowa bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw (Zadanie 4).

Możliwe pozytywne efekty projektu to m.in.:

 

Czas trwania: 2.01.2017 – 30.06.2020
Wartość projektu: €1 747 417 
Kwota dofinansowania z Instrumentu „Łącząc Europę” Unii Europejskiej: €1 048 450
Skład konsorcjum: Grupa LOTOS S.A., GAZ-SYSTEM S.A. 

Instrument „Łącząc Europę” to instrument finansowy ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Został utworzony w celu wsparcia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Instrument „Łącząc Europę” ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej poprzez finansowanie budowy nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności. Inwestowanie w infrastrukturę ma przynieść korzyści w postaci wzrostu konkurencyjności oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.