logo

INNOCHEM - Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”

Program sektorowy INNOCHEM ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej polskiego sektora chemicznego na rynkach światowych.  Można to osiągnąć poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 2023. Obszary tematyczne, na których skupia się działanie Programu to: 

Grupa LOTOS S.A.  realizuje projekt UCOPure - Opracowanie nowej technologii zagospodarowania nieprzereagowanego oleju z procesu hydrokrakingu z wykorzystaniem systemów filtracyjnych

Projekt realizowany jest w Konsorcjum:

1. Grupa LOTOS S.A. - lider projektu

2. Polymemtech Sp. z o.o.

Miejsce realizacji projektu: Gdańsk, Reguły

Celem projektu jest opracowanie technologii usuwania z pozostałości po hydrokrakingu (UCO) ciężkich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w procesie filtracji. Celem jest usunięcie całej grupy WWA, a nie jedynie niektórych i to w sposób selektywny.

Efekty projektu: Uzyskanie technologii pozwalającej na zwiększenie wartości marży w wyniku „uszlachetnienia” niskowartościowego strumienia produkcyjnego do produktu o znacznie wyższej wartości.

Zaproponowana przez Konsorcjum innowacyjna technologia, polegająca na usuwaniu z UCO ciężkich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w procesie zintegrowanej filtracji, jest procesem niskotemperaturowym i niskociśnieniowym w porównaniu do istniejących rozwiązań. Technologia może być stosowana do usuwania WWA zarówno z UCO, które powstało z lekkiego jak i ciężkiego wsadu. Instalacja może zostać zbudowana w każdym miejscu łańcucha procesowego, np. stanowić integralną część instalacji hydrokrakingu, katalitycznego odparafinowania, może również zostać zainstalowana w trasie UCO z instalacji hydrokrakingu do zbiornika magazynowego lub/i w wielu innych miejscach wykorzystania UCO w rafineriach i nie tylko. Przewidywany koszt budowy instalacji oraz zużycie energii w procesie filtracji będzie znacznie niższe niż w procesach destylacyjnych czy procesach wysokociśnieniowej hydrorafinacji. Wynika to z charakterystyki procesu filtracji, kosztów użytych materiałów oraz parametrów pracy instalacji: temperatura, ciśnienie.

Konsorcjum posiada koncepcję, do zweryfikowania w przedmiotowym projekcie, popartą pozytywnymi wynikami badań wstępnych. Jego efekty zostaną wdrożone w działalności Grupy LOTOS S.A a w przyszłości mogą być stosowane w innych rafineriach.

 

Czas trwania: 01-08-2016 do 29-10-2021
Wartość projektu: 8 846 751 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 887 647 PLN

Projekt  finansowany przez NCBiR w ramach programu  INNOCHEM , działanie  1.2 PO IR Umowa numer  POIR.01.02.00-0032/16