logo


Projekt HESTOR – magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych
 

Projekt ma charakter badawczo rozwojowy i dotyczy obszaru badawczego: Efektywność energetyczna i magazynowanie energii. W ramach projektu rozważane są takie aspekty jak: magazynowanie energii elektrycznej z OZE w postaci wodoru, jego transport i magazynowanie oraz wykorzystanie jako zeroemisyjnego paliwa w celu powtórnego wytworzenia energii elektrycznej dla pokrycia zapotrzebowania szczytowego, także w ogniwach paliwowych. Ponadto w ramach Projektu rozważane są również aspekty techniczne i ekonomiczne zastosowania wodoru jako paliwa w transporcie - analizowane są zagadnienia dotyczące rozwoju rynku wodoru, nowoczesne usługi magazynowania energii w postaci wodoru, możliwości wytwarzania i obrotu energią elektryczną oraz wykorzystania wodoru w procesach technologicznych GK GL S.A. 

Celem Projektu jest zbadanie możliwości zmagazynowania w kawernach solnych wodoru, uzyskanego z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii, oraz dalsze jego wykorzystanie do celów energetycznych, technologicznych oraz jako paliwa w  transporcie. Istotnym aspektem jest określenie ekonomicznych warunków opłacalności projektu. W Projekcie, wodór zostanie wytworzony na drodze elektrolizy wody, z wykorzystaniem nadmiarowej energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych.

Wytworzony i zmagazynowany w kawernie solnej wodór będzie mógł być wykorzystany, poprawiając efektywność energetyczną, do:

Kwestie związane z magazynowaniem energii elektrycznej to jedno z kluczowych zagadnień Projektu, a wyniki analiz możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych z uwzględnieniem kryterium ekonomicznego pozwolą na generowanie podstawowych korzyści społeczno- gospodarczych i determinowanie uwarunkowań wdrożeniowych.

Badana w projekcie technologia magazynowania wodoru jako nośnika energii jest innowacyjna nie tylko w skali Polski ale również i w skali światowej, ponieważ nigdzie na świecie nie ma dotąd takiego magazynu, choć prace badawczo-wdrożeniowe w Niemczech są już zaawansowane. W Polsce mamy zarówno odpowiednie złoża soli, jak i własne, nowoczesne technologie ługowania kawern. Można je z powodzeniem zastosować do budowy kawern magazynowych dla wodoru.

Zakłada się, że głównym efektem ekologicznym projektu będzie obniżenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zrównoważenie nieregularności dostaw energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE).


Czas trwania:
 1.01.2015 – 30.09.2017
Wartość projektu: 10 208 896 PLN
Kwota dofinansowania: 7 959 995 PLN
Skład konsorcjum: Grupa LOTOS S.A., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy CHEMKOP sp. z o.o., Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.