logo

Rafineria Gdańska Sp. z o. o. posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych nr MPC/17251/15124/W/DPC/2021/MJ ze zm., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  na okres od 2 listopada 2021 r. do 2 listopada 2031 r. Spółka dysponuje środkami prawnymi i organizacyjnymi oraz instalacjami umożliwiającymi świadczenie usług magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych na rzecz podmiotów trzecich, w zakresie zależnym od aktualnej dostępności aktywów logistycznych.

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, realizując obowiązek, o którym mowa w art. 4ba ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), informuje, w ciągu ostatnich 12 miesięcy świadczyła usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych na rzecz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących lub odbiorców końcowych paliw ciekłych wskazanych w poniższym wykazie.

Wykaz podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym Rafineria Gdańska Sp. z o.o. świadczy usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych.

Wykaz podmiotów Czerwiec 2024