logo

Jakich pracowników Rafineria w Gdańsku potrzebuje przez cały rok na zakładzie? Czym zajmuje się inżynier? Jakimi kwalifikacjami charakteryzuje się inżynier? Odpowiedzi w audycji „Głos Pracownika-Zawodowcy”, 8 grudnia br., redaktor Iwona Wysocka będzie szukała z Łukaszem Strzemkowskim, starszym inżynierem w Zakładzie Koksowania w Rafinerii Gdańskiej.

Biznes

Inżynier to stanowisko dla osób zainteresowanych nowymi technologiami, produkcją i obszarem mechanicznym. Pracownik na tym stanowisku sprawuje opiekę nad procesami zachodzącymi w rafinerii w Gdańsku, ma dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii stosowanych w przemyśle.

Nauka, ciągły rozwój i osiąganie kolejnych poziomów wiedzy z różnych obszarów instalacji sprawia, że jest w stanie precyzyjnie określić źródło ewentualnych usterek i na co dzień może określać poszczególne procesy, wykorzystując swoją wiedzę. Stanowisko Inżyniera oferuje perspektywę osobom, które chcą się przede wszystkim rozwijać – ścieżka awansu jest jasno opisana na każdym z zakładów produkcyjnych.

Jakim zakresem obowiązków charakteryzuje się stanowisko inżyniera?

Inżynier (operacyjny, bezpieczeństwa procesowego, technolog, mechanik, automatyk, ds. projektów (np. ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego) posiada w zakresie swoich obowiązkach m. in.: przygotowanie procedur związanych z zatrzymaniem i przygotowaniem instalacji i obiektów zakładu do remontu oraz ich przejęciem i uruchomieniem po remoncie, opracowywanie lub współudział w opracowywaniu instrukcji ruchowych, obsługi maszyn i urządzeń, bhp i ppoż. oraz ich bieżąca aktualizacja w przypadku zajścia zmian, dbanie o dostępność procedur oraz ich aktualność, analizę zdarzeń awaryjnych oraz zakłóceń procesowych w formie raportów, uczestnictwo w komisjach awaryjnych; nadzór, analiza oraz wdrażanie zaleceń komisji awaryjnych. Współpraca i wsparcie brygad w trakcie sytuacji awaryjnych, rozruchów i zatrzymań instalacji jak również w trakcie prowadzenia operacji specjalnych i ruchów testowych to kolejne obowiązki na tym stanowisku. Współtworzenie elementów bezpieczeństwa procesowego, wdrażaniem przyjętych standardów i procedur oraz ich upowszechnianiem, nadzór nad realizowanymi w podległym Zakładzie projektami inwestycyjnymi, inicjowanie, wsparcie oraz realizacja i dokumentowanie projektów czy kontrola i nadzór procesów zakupowych: środki trwałe, nisko cenne, chemikalia, inne; współudział w planowaniu zakupów, jak i nadzór i administracja przyjętych w Zakładzie narzędzi i systemów informatycznych oraz wdrażanie przyjętych standardów to kolejne obowiązki stawiane inżynierom.

Jakie wymagania powinien spełniać przyszły inżynier w Rafinerii Gdańskiej?

Przyszły inżynier w Rafinerii Gdańskiej powinien posiadać wykształcenie wyższe; preferowane będą kierunki techniczne takie jak: mechanika, chemia, elektrotechnika, automatyka. Bardzo dobra znajomość narzędzi informatycznych (pakiet MS Office, Sharepoint), komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, sumienność, proaktywność i analityczne myślenie, jak i dobra znajomość j. angielskiego to kolejne wymagania wobec inżynierów.

Jakie wymagania powinien natomiast spełniać inżynier operacyjny?

Inżynier operacyjny przede wszystkim wspiera wykonanie zadań produkcyjnych pod względem ilościowym i jakościowym na instalacjach dedykowanego zakładu produkcyjnego. Wspiera działania mające na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego aparatów i urządzeń instalacji, obiektów budowlanych i terenów dedykowanego zakładu przez kontrolę ich prawidłowej eksploatacji, konserwacji oraz wnioskowanie o remonty. Kolejne wymagania to Okresowe kontrole bezpieczeństwa przy przekazywaniu urządzeń do remontu i odbiorze po remoncie. Prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, współudział w opracowaniu planów i harmonogramów remontów oraz procedur przygotowania działań remontowych. Przygotowanie procedur związanych z zatrzymaniem i przygotowaniem instalacji i obiektów zakładu do remontu oraz ich przejęciem i uruchomieniem po remoncie, jak i opracowywanie lub współudział w opracowywaniu instrukcji produkcyjnych, obsługa maszyn i urządzeń, bhp i PPOŻ oraz ich bieżąca aktualizacja w przypadku zajścia zmian.

Jakie jeszcze wymagania powinien spełniać inżynier operacyjny?

Analiza zdarzeń awaryjnych oraz zakłóceń procesowych w formie raportów, uczestnictwo w komisjach awaryjnych; nadzór, analiza oraz wdrażanie zaleceń komisji awaryjnych, monitoring wpływu oraz analiza ryzyka związanego z optymalizacją procesów na stan techniczny i technologiczny instalacji, optymalizacja zużycia mediów energetycznych i technologicznych, optymalizacja i kontrola gospodarki smarowniczej (terminowość, jakość) - racjonalne zużyciem środków smarowych, przygotowanie procedur, kalendarzy smarowań oraz raportowanie. Ponadto, zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi oraz zakładowym sprzętem gospodarczym. Weryfikacja stanu technicznego, konieczności zakupu oraz wybór optymalnych narzędzi współudział w planowaniu zakupów oraz kontrola i nadzór nad zużyciem nisko cennych składników majątku długotrwałego użytkowania, nadzór nad prawidłową eksploatacją i ewidencją, jak i kontrola nad realizacją zapisów procedur dotyczących gospodarki odpadami orz inne (szczegółowo opisane na stronie kariera – Rafineria Gdańska).

Na jakie zarobki może liczyć przedstawiany pracownik?

Inżynier (ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego): zasadnicza 8-18 tyś w zależności od doświadczenia, wiedzy i stażu. Rafineria Gdańska oferuje m. in.: szkolenia specjalistyczne, konferencje krajowe i zagraniczne, szkolenia rozwijające kompetencje miękkie, szkolenia rozwijające kompetencje menedżerskie, jak i dofinansowanie studiów oraz języków obcych. Kolejnymi benefitami są transparentne ścieżki karier w obszarze produkcji oraz atrakcyjny system premiowy.

Zachęcamy do odwiedzenia strony kariera na rafineriagdanska.pl

 

Biuro Komunikacji
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.