logo

MODBIT 65/105-60

Asfalt modyfikowany polimerami MODBIT 65/105-60 stosuje się w budownictwie drogowym do wykonywania: betonu asfaltowego (BBTM) do wszystkich warstw bitumicznych nawierzchni drogowych, mastyksu grysowego (SMA) i cienkich warstw ścieralnych „na gorąco”. Zgodny z normą PN-EN 14023:2011/Ap2:2020-02.

Parametr Jednostka Wartość Klasa Metoda badań
Penetracja w 25°C 1/10 mm 65 - 105 6 PN-EN 1426
Temperatura mięknienia °C ≥ 60 6 PN-EN 1427

Siła rozciągania (energia odkształcenia)

J/cm2 ≥3 w 5°C 2

PN-EN 13589

PN-EN 13703

Zmiana masy po starzeniu % m/m ≤ 0,5 3 PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu % ≥ 60 7

PN-EN 12607-1

PN-EN 1426

Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C ≤ 10 3

PN-EN 12607-1

PN-EN 1427

Temperatura zapłonu °C ≥ 235 3 PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości °C ≤ -15 7 PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C % ≥ 70 3 PN-EN 13398
Stabilność składowania - różnica mięknienia °C ≤ 5 2

PN-EN 13399

PN-EN 1427

Spadek temperatury mięknienia po starzeniu °C TBR 1

PN-EN 12607-1

PN-EN 1427

Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu % ≥ 60 3

PN-EN 12607-1

PN-EN 13398

TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)