logo

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona 

dla osób korzystających z formularza kontaktowego Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.


I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) jest Rafineria Gdańska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@rafineriagdanska.pl lub pisemnie pod adresem Rafineria Gdańska Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

W Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: odo@rafineriagdanska.pl lub pisemnie na adres: Rafineria Gdańska Sp. z o.o. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

 

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na zapewnieniu udzielenia odpowiedzi na wpływające zapytania.

 

V. Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o., m.in. Contact Center Sp. z o.o. oraz podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji celów wymienionych powyżej oraz świadczącym usługi serwisowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Rafinerią Gdańską Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

 

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia przesłania wiadomości.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, w przypadku kiedy Rafineria Gdańska Sp. z o.o przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: odo@rafineriagdanska.pl lub pisemnie na adres: Rafineria Gdańska Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

 

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 

VIII. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku braku ich podania, rozpatrzenie zgłoszenia nie będzie możliwe.

 

IX. Informacja o profilowaniu danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.