logo

W październiku Zarząd Rafinerii Gdańskiej przyjął Strategię na lata 2023-2027. Ta strategia określa kierunki rozwoju rafinerii oraz odpowiada na najważniejsze wyzwania branży rafineryjnej.

Biznes

Wizją Zarządu i pracowników rafinerii w Gdańsku jest stanie się światowym liderem branży rafineryjnej w zakresie niezawodności, efektywności i bezpieczeństwa.

Strategia Rafinerii Gdańskiej wspiera realizację misji i wizji oraz składa się z obszarów strategicznych oraz obszarów wsparcia:

  1. Doskonałość Operacyjna – Budowa wartości poprzez zapewnienie najwyższej dostępności, Efektywności kosztowej przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, ochrony środowiska i niezawodności.
  2. Elastyczność – Dalsze inwestowanie w zwiększenie elastyczności w celu budowy wartości i możliwości wykorzystania okazji rynkowych w zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu makro.
  3. Synergie – dalszy rozwój rafinerii poprzez wydłużanie łańcucha produktowego oraz poszukiwanie synergii z projektami inwestycyjnymi udziałowców.
  4. Dekarbonizacja: - redukcja emisji gazów cieplarnianych zgodnie z polityką klimatyczną Polski i UE w celu zapewnienia konkurencyjności oraz zgodności z wymogami prawnymi i oczekiwaniami interesariuszy w przyszłości.

Realizację strategii uzupełnia 5 obszarów wsparcia:

  1. Kapitał ludzki - Zapewnienie zasobów ludzkich i umiejętności potrzebnych do umożliwienia organizacji osiągnięcia jej celów. Inwestowanie w rozwój talentów, regionalny pracodawca pierwszego wyboru.
  2. Bezpieczeństwo i higiena pracy - Zmniejszenie ryzyka operacyjnego poprzez stosowanie najlepszych praktyk, zapobieganie wypadkom, urazom, wyciekom i emisjom.
  3. Digitalizacja - Maksymalizacja dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa poprzez wdrożenie sprawdzonego rozwiązania cyfrowego.
  4. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - Budowa relacji z interesariuszami poprzez wykazanie odpowiedzialności społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i społeczności lokalnych.
  5. Ład korporacyjny – rozumiany jako ogół procedur i struktur wprowadzonych przez Zarząd w celu kierowania, zarządzania  i monitorowania działań pozwalających osiągnąć założone cele.

„Misją rafinerii w Gdańsku jest przede wszystkim maksymalizacja wartości dla udziałowców poprzez zapewnienie najwyższej dostępności, efektywności kosztowej przy zachowaniu światowego poziomu bezpieczeństwa, ochrony środowiska i niezawodności produkcji, budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o elastyczności i szybkości działania. Naszym celem jest stanie się Pracodawcą pierwszego wyboru w regionie” – podkreśla Adrian Szkudlarski, Prezes Zarządu Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

Zarząd Rafinerii Gdańskiej kładzie duży nacisk na zaangażowanie kadry menedżerskiej w realizację strategii. Dlatego za realizację strategii odpowiadają wszyscy menedżerowie i pracownicy Rafinerii Gdańskiej. Jej regularne monitorowanie spoczywa w gestii Komitetu Zarządu ds. Strategii. Dwa razy w roku Zarząd Rafinerii Gdańskiej będzie dokonywać jej przeglądu oraz statusu jej realizacji w gronie Zarządu, Dyrektorów oraz Szefów biur i zakładu. Stworzenie strategii dla Rafinerii Gdańskiej na kolejne lata 2023-2027 było dla pracowników rafinerii ogromnym wyzwaniem, ale to dzięki zaangażowaniu ich wszystkich, udało się wykonać to zadanie w terminie. 

Biuro Komunikacji
 Rafineria Gdańska Sp. z o.o.