logo

Spokesperson

Mikołaj Szlagowski
mikolaj.szlagowski(at)rafineriagdanska.pl
Mob. (0048) 505 00 12 11