logo

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. od 2 listopada 2021 roku jest  operatorem  Infrastruktury Krytycznej, a tym samym została wpisana do „Jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z podziałem na systemy”.   

Infrastruktura krytyczna

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. od 2 listopada 2021 roku jest  operatorem  Infrastruktury Krytycznej, a tym samym została wpisana do „Jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z podziałem na systemy”. Jest to skutek wydzielenia m.in. zakładu rafineryjnego jako mienia infrastruktury krytycznej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z ówczesnej Grupy LOTOS do Rafinerii Gdańskiej (wcześniej LOTOS Asfalt).   Rafineria jest istotnym  podmiotem funkcjonującym w ramach systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa.

Co ważne ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2173) dalej ustawa pozwala na wyrażenie sprzeciwu wobec niektórych uchwał organów Spółki (art. 2 ust. 1 i 2 ustawy - np. zbycia wydzierżawienia przedsiębiorstwa, wydzielenia ZCP) w sytuacji gdy uzna, że wykonanie takiej uchwały stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej.

Wszelkie działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mają na celu minimalizację ryzyka zakłócenia Infrastruktury Krytycznej przez: 

ROSEInstalacja 920 ROSE Rafinerii Gdańskiej (Fot. Archiwum Rafinerii Gdańskiej)

Składają się na nie :

  1. zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego określane jako zespół działań organizacyjnych i technicznych mających na celu minimalizację ryzyka zakłócenia funkcjonowania IK w następstwie działań osób, które w sposób nieautoryzowany podjęły próbę dostania się lub znalazły się na terenie IK;
  2. zapewnienie bezpieczeństwa technicznego - zespół działań organizacyjnych i technicznych mających na celu minimalizację ryzyka zakłócenia funkcjonowania IK w następstwie zaburzenia realizowanych procesów technologicznych;
  3. zapewnienie bezpieczeństwa osobowego –zespół działań organizacyjnych i technicznych mających na celu minimalizację ryzyka zakłócenia funkcjonowania IK w następstwie działań osób, które posiadają uprawniony dostęp do infrastruktury krytycznej;
  4. zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego – zespół działań organizacyjnych i technicznych mających na celu minimalizację ryzyka zakłócenia funkcjonowania IK w następstwie nieautoryzowanego oddziaływania na aparaturę kontrolną oraz systemy i sieci teleinformatyczne;
  5. zapewnienie bezpieczeństwa prawnego – zespół działań organizacyjnych i technicznych mających na celu minimalizację ryzyka zakłócenia funkcjonowania IK w następstwie prawnych działań podmiotów zewnętrznych;
  6. plany ciągłości działania i odtwarzania, rozumiane jako zespół działań organizacyjnych i technicznych prowadzących do utrzymania i odtworzenia funkcji realizowanych przez IK.

Rafineria Gdańska jest jednym z wielu podmiotów wpisanych do wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a jej ochrona ma zmierzać do zapewnienia „funkcjonalności, ciągłości działań oraz integralności” infrastruktury krytycznej, w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom oraz szybkiej regeneracji infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłową funkcjonalność.

 

Biuro Komunikacji
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

 

Udostępnij