logo

MODBIT 10/40-65

Asfalt modyfikowany polimerami MODBIT 10/40-65 stosuje się w budownictwie drogowym do wykonywania: betonu asfaltowego (BA) do wszystkich warstw bitumicznych nawierzchni drogowych, mastyksu grysowego (SMA) i cienkich warstw ścieralnych „na gorąco”. Zgodny z normą PN-EN 14023:2011/Ap2:2020-02.

Parametr Jednostka Wartość Klasa Metoda badań
Penetracja w 25°C 1/10 mm 10 - 40 2 PN-EN 1426
Temperatura mięknienia °C ≥ 65 5 PN-EN 1427

Siła rozciągania (energia odkształcenia)

J/cm2 ≥2 w 10°C 6

PN-EN 13589

PN-EN 13703

Zmiana masy po starzeniu % m/m ≤ 0,5 3 PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu % ≥ 60 7

PN-EN 12607-1

PN-EN 1426

Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C ≤ 8 2

PN-EN 12607-1

PN-EN 1427

Temperatura zapłonu °C ≥ 235 3 PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości °C ≤ -5 3 PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C % ≥ 60 4 PN-EN 13398
Stabilność składowania - różnica mięknienia °C ≤ 5 2

PN-EN 13399

PN-EN 1427

Spadek temperatury mięknienia po starzeniu °C TBR 1

PN-EN 12607-1

PN-EN 1427

Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu % ≥ 50 4

PN-EN 12607-1

PN-EN 13398

TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)